Menu

Komisje

Komisja Finansów i Budżetu

Skład Komisji:

 1. Sowula Marcin - Przewodniczący Komisji
 2. Grunt Dariusz
 3. Lipiec Rafał
 4. Nowak Dariusz
 5. Orkisz Włodzimierz
 6. Paluch Bronisław
 7. Różycki Krzysztof
 8. Walendzik Michał - Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

Zakres działania Komisji obejmuje między innymi:

 1. Badanie i opiniowanie przedłożonego Radzie Miejskiej przez Prezydenta Miasta projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 2. Badanie i opiniowanie przedłożonego Radzie Miejskiej przez Prezydenta Miasta projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice.
 3. Bieżące badanie realizacji dochodów z majątku gminy, subwencji ogólnych z budżetu państwa oraz subwencji celowych.
 4. Bieżące badanie realizacji wydatków z budżetu gminy.
 5. Badanie i opiniowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu miasta.
 6. Badanie i opiniowanie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy.
 7. Opiniowanie propozycji umorzeń zaległości czynszowych.
 8. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

Plan pracy

Posiedzenia Komisji

Sprawozdania z pracy Komisji

 

 

Komisja Gospodarcza

Skład Komisji:

 1. Nowak Jarosław - Przewodniczący Komisji
 2. Andrzejewski Tomasz
 3. Cheda Agnieszka - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 4. Kamiński Marek
 5. Kwiecień Sylwester
 6. Niewczas Lidia
 7. Zaborski Mariusz
 8. Zuba Krzysztof

 

Zakres działania Komisji obejmuje między innymi:

 1. Zagadnienia ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska.
 2. Gminne drogi, ulice, mosty i place.
 3. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie porządku i czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.
 4. Lokalny transport zbiorowy.
 5. Gminne budownictwo mieszkaniowe.
 6. Targowiska i hale targowe.
 7. Zieleń gminna i zadrzewianie.
 8. Utrzymanie cmentarzy gminnych.
 9. Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i obiektów administracyjnych.
 10. Inwestycje gminne.
 11. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

Plan pracy

Posiedzenia Komisji

Sprawozdania z pracy Komisji

 

 

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu

Skład Komisji:

 1. Piątek Jadwiga - Przewodnicząca Komisji
 2. Konarski Mariusz
 3. Lipiec Dariusz
 4. Nowak Monika
 5. Rutkowska Monika - Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

Zakres działania Komisji obejmuje między innymi:

 1. Realizacja obowiązkowych zadań oświatowych należących do organu gminy.
 2. Działalność kulturalna w tym utrzymanie biblioteki miejskiej i innych placówek upowszechniania kultury.
 3. Rozwój sportu, rekreacji i turystyki.
 4. Ochrona i promocja zdrowia.
 5. Pomoc społeczna i polityka prorodzinna.
 6. Wspieranie osób niepełnosprawnych.
 7. Pomoc materialna dla uczniów oraz organizacja opieki i wypoczynku dla dzieci.
 8. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

Plan pracy

Posiedzenia Komisji

Sprawozdania z pracy Komisji

 

 

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:

      1. Kamiński Marek - Przewodniczący Komisji

      2. Cheda Agnieszka

      3. Sowula Marcin

      4. Lipiec Rafał

 

Zakres działania Komisji obejmuje między innymi:

 1. Opiniowanie rocznego wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
 2. Występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium prezydentowi.
 3. Kontrola wykonania uchwał Rady i okresowe sprawozdania z ich realizacji.
 4. Realizacja kontroli zlecanych przez Radę.

Plan pracy

Posiedzenia Komisji

Sprawozdania z pracy Komisji

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Skład Komisji:

       1. Niewczas Lidia - Przewodnicząca Komisji

       2. Zuba Krzysztof

       3. Zaborski Mariusz

 

Zakres działania Komisji obejmuje:

        1. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.

Posiedzenia Komisji

Sprawozdania z pracy Komisji

Autor: Anna Grudniewska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję