Menu

Komisje

Komisja Finansów i Budżetu

Skład Komisji:

 1. Sowula Marcin - Przewodniczący Komisji
 2. Grunt Dariusz
 3. Kamiński Marek
 4. Nowak Dariusz
 5. Orkisz Włodzimierz
 6. Walendzik Michał

 

Zakres działania Komisji obejmuje między innymi:

 1. Badanie i opiniowanie przedłożonego Radzie Miejskiej przez Prezydenta Miasta projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 2. Badanie i opiniowanie przedłożonego Radzie Miejskiej przez Prezydenta Miasta projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice.
 3. Bieżące badanie realizacji dochodów z majątku gminy, subwencji ogólnych z budżetu państwa oraz subwencji celowych.
 4. Bieżące badanie realizacji wydatków z budżetu gminy.
 5. Badanie i opiniowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu miasta.
 6. Badanie i opiniowanie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy.
 7. Opiniowanie propozycji umorzeń zaległości czynszowych.
 8. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

Plan pracy

Posiedzenia Komisji

Sprawozdania z pracy Komisji

 

Komisja Gospodarcza

Skład Komisji:

 1. Nowak Jarosław - Przewodniczący Komisji
 2. Andrzejewski Tomasz
 3. Capała Piotr
 4. Cheda Agnieszka
 5. Niewczas Lidia
 6. Zuba Dominik

 

Zakres działania Komisji obejmuje między innymi:

 1. Zagadnienia ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska.
 2. Gminne drogi, ulice, mosty i place.
 3. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie porządku i czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.
 4. Lokalny transport zbiorowy.
 5. Gminne budownictwo mieszkaniowe.
 6. Targowiska i hale targowe.
 7. Zieleń gminna i zadrzewianie.
 8. Utrzymanie cmentarzy gminnych.
 9. Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i obiektów administracyjnych.
 10. Inwestycje gminne.
 11. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

Plan pracy

Posiedzenia Komisji

Sprawozdania z pracy Komisji

 

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu

Skład Komisji:

 1. Traczyk Ilona - Przewodnicząca Komisji
 2. Anduła Artur
 3. Gęborek Mirosław
 4. Konarski Mariusz
 5. Kuś Agnieszka
 6. Lipiec Dariusz
 7. Nowakowski Marcin
 8. Rączka Konrad
 9. Rutkowska Monika

 

Zakres działania Komisji obejmuje między innymi:

 1. Realizacja obowiązkowych zadań oświatowych należących do organu gminy.
 2. Działalność kulturalna w tym utrzymanie biblioteki miejskiej i innych placówek upowszechniania kultury.
 3. Rozwój sportu, rekreacji i turystyki.
 4. Ochrona i promocja zdrowia.
 5. Pomoc społeczna i polityka prorodzinna.
 6. Wspieranie osób niepełnosprawnych.
 7. Pomoc materialna dla uczniów oraz organizacja opieki i wypoczynku dla dzieci.
 8. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

Plan pracy

Posiedzenia Komisji

Sprawozdania z pracy Komisji

 

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:

      1. Kamiński Marek - Przewodniczący Komisji

      2. Capała Piotr

      3. Grunt Dariusz

      4. Kuś Agnieszka

      5. Nowakowski Marcin

      6. Rączka Konrad

      7. Sowula Marcin

      8. Traczyk Ilona

      9. Zuba Dominik

 

Zakres działania Komisji obejmuje między innymi:

 1. Opiniowanie rocznego wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
 2. Występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium prezydentowi.
 3. Kontrola wykonania uchwał Rady i okresowe sprawozdania z ich realizacji.
 4. Realizacja kontroli zlecanych przez Radę.

Plan pracy

Posiedzenia Komisji

Sprawozdania z pracy Komisji

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Skład Komisji:

       1. Zuba Dominik - Przewodnicząca Komisji

       2. Nowakowski Marcin

       3. Orkisz Włodzimierz

 

Zakres działania Komisji obejmuje:

        1. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.

Posiedzenia Komisji

Sprawozdania z pracy Komisji

Autor: Anna Grudniewska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję