Menu

Opłaty i deklaracje

Po 1 lipca 2013 r. właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany był złożyć wypełnioną, pierwszą deklarację w terminie do 10 września 2013 roku.

Deklarację należy złożyć również w terminie 14 dni:

 • od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
 • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Starachowicach:

 1. pisemnie
  • osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców – Stanowisko Nr 1 i Nr 2, lub
  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl.

W dniu 4 listopada 2015 roku Rada Miejska w Starachowicach uchwałą Nr XII/1/2015 ustaliła wysokość stawki rocznej opłaty od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości 96,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz roczną stawkę opłaty od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości 156,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, co stanowi miesięcznie:

 • sposób zbierania odpadów selektywny 8,00 zł od osoby,
 • sposób zbierania odpadów nieselektywny 13,00 zł od osoby,

Stawki te obowiązują od 1 stycznia 2016 roku.

Składający deklarację jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyliczenie miesięcznej wysokości opłaty:

 

liczba mieszkańców
faktycznie zamieszkujących nieruchomość
X stawka opłaty w zależności od sposobu zbierania odpadów (selektywny/nieselektywny) = wysokość rocznej opłaty

 

PRZYKŁAD: 4 mieszkańców - odpady zbierane w sposób selektywny - 4 x 96,00 zł = 384,00 zł (rocznie)

Zachowany został dotychczasowy – kwartalny - system wnoszenia opłat:

 • za I kwartał do 10 kwietnia
 • za II kwartał do 10 lipca
 • za III kwartał do 10 października
 • za IV kwartał do 31 grudnia

Deklarację DO-1 znajdziesz tutaj.

Dodatkowe informacje dotyczące obowiązku złożenia deklaracji oraz wyliczania opłaty można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach pok. nr 12 (parter) lub pod numerem telefonu 41 2738244, e-mail: deklaracjeoplata@starachowice.eu

Autor: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję