Menu

PROJEKTY ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 R.

 Lp.  Nazwa zadania  Okręg Zgłaszający Koszt  Weryfikacja
1. Adaptacja i zagospodarowanie skweru II-gi etap przy placu zabaw pod Skałkami przy ul. Zakładowej na Oś. Wzgórze
2 Pani Dorota Wieczorkiewicz 52.000 zł przyjęty 
2. Odtworzenie ciągu pieszego od początku bloków przy ulicy Zakładowej
2 Pan Krzysztof Makoski 50.839 zł  odrzucony
UZASADNIENIE

Wniosek mieści się w zadaniu inwestycyjnym planowanym do realizacji w 2018 r. ”Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach obszar 4 - Skwer w otoczeniu SCK”

3. Budowa miejsc postojowych przy ul. Harcerskiej 6
3 Pan Mariusz Kurek 52.000 zł  przyjęty
4. Remont drogi dojazdowej do bloku nr 25 i 31 oraz garaży przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Starachowicach
4 Pani Jolanta Gębura 52.000 zł przyjęty 
5. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Stadion /ulice przy hotelu Senator/ poprzez montaż monitoringu miejskieg
4 Pani Barbara Krawczyk 52.000 zł przyjęty 
6. Budowa fragmentu ulicy Topolowej (numery 13,15,17,19,21)
5 Pan Wiesław Kalista 52.000 zł przyjęty w zakresie projekt 
7. Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. 8-go Maja. ETAP II - budowa zgodnie z wykonanym projektem budowlanym
5 Pan Paweł Żak 52.000 zł  przyjęty
8. Remonty cząstkowe nawierzchni ulic Osiedla "LAS" na powierzchni ok. 500m2
5 Pan Zygmunt Andrejas 52.000 zł  przyjęty
9. Budowa ciągu pieszego przy ul. Stanisława Staszica 17
6 Pani Magdalena Stańska 52.000 zł odrzucony 
UZASADNIENIE

Proponowana do realizacji inwestycja nie znajduje się na terenach należących do Gminy Starachowice

10. Remont chodnika (wzdłuż budynku Gliniana 12)
7 Pan Mieczysław Witkowski 51.500 zł  przyjęty w ograniczonym zakresie
11. Remont chodnika wraz z oświetleniem parkingu (Leśna 16-14)
7 Pan Henryk Jaros 48.000 zł przyjęty 
12. Wykonanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla CZĘŚCI ul. Kopalnianej uwzględniającej wykonanie NOWEGO PARKINGU vis a vis pasażu handlowego przy ul. Kopalnianej (od zatoki autobusowej do przejścia dla pieszych)
8 Pan Marcin Sowula 52.000 zł przyjęty 
13. Budowa siłowni plenerowej rejonie budynku Murarska 11
9 Pan Marek Gorzkowski 35.000 zł przyjęty 
14. Renowacja ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach
10 Pani Iwona Jeziorska 52.000 zł przyjęty 
15. Rozbudowa siłowni plenerowej z urządzeniami do ćwiczeń w przestrzeni miejskiej (street workout) Na Szlakowisku (III etap)
10 Pan Paweł Lewkowicz 50.567,20 zł przyjęty 
16. Remont drogi dojazdowej do parkingu przy ulicy Wojska Polskiego 16 A. I etap na wysokości parkingu
11 Pan Wiesław Mikos 52.000 zł  przyjęty
17. Budowa chodnika przed Budynkiem Czerwonego Krzyża 1 oraz wykonanie utwardzenia terenu pod pojemniki do segregacji odpadów wraz z uporządkowaniem terenu wokół
12 Pani Agnieszka Jezulin 51.760 zł  przyjęty w zakresie budowa chodników
UZASADNIENIE

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach mając na względzie treść:

§ 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,§ 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice,

informuje, że właściciel nieruchomości winien przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Pojemniki do zbierania odpadów winny być ustawione na twardej, równej powierzchni, zabezpieczonej przez zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń. Właściciele nieruchomości, której wielkość nie pozwala na urządzenie na terenie nieruchomości punktu gromadzenia odpadów, zobowiązani są zawrzeć z właścicielem nieruchomości udostępniającej miejsce na gromadzenie odpadów, umowę określającą warunki urządzenia takiego punktu.

Jeżeli wspólnota mieszkaniowa złożyła deklarację segregowania odpadów, urządzony przez nią punkt gromadzenia odpadów powinien umożliwiać Gminie dostawienie pojemników do segregacji.

Z uwagi na powyższe utwardzenie punktu gromadzenia odpadów winno zostać wykonane przez zainteresowane wspólnoty mieszkaniowe.

Mając na względzie treść § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, właściciel nieruchomości winien zapewnić do budynków i urządzeń z nimi związanych dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiedni do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania. Z tej też przyczyny remont dojścia do nieruchomości winien być wykonany przez zainteresowaną Wspólnotę Mieszkaniową.

Istnieje możliwość zagospodarowania podwórek zgodnie z potrzebami wspólnot mieszkaniowych poprzez przystąpienie do Programu „Zielone Podwórka”, którego celem jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie poprawy estetyki otoczenia budynków mieszkalnych, polepszenie standardu życia oraz warunków wypoczynku poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych czy remontowych przez wspólnoty mieszkaniowe i Gminę. Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronach portalu internetowego www.starachowice.eu .

18. REMONT CHODNIKA PRZY UL. REJA NA ODCINKU OD DEPTAKU W UL. STAFFA DO CHODNIKA PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ WRAZ Z REMONTEM SCHODÓW POMIĘDZY UL. REJA I REMONTOWANYM CHODNIKIEM ORAZ DOJŚCIEM DO KLATEK SCHODOWYCH
13 Pan Marcin Szwagierczak 52.000 zł przyjęty w ograniczonym zakresie 
19. Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych, prostopadłych do ulicy Reja na odcinku od budynku ul. Reja 4 do przejścia dla pieszych przy budynku Reja 2
13 Pan Andrzej Niemiec 45.000 zł przyjęty 
20. Rozbudowa istniejących miejsc postojowych pomiędzy blokami Żeromskiego 2 - Żeromskiego 4, a Słoneczną 20
13 Pan Marek Ogonowski 52.000 zł przyjęty w zakresie projekt 
21. "BIBLIOTEKA BEZ BARIER" - REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH Z PODJAZDAMI DLA WÓZKÓW DO WYPOŻYCZALNI GŁÓWNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ORAZ REMONT BARIERKI PRZY TARASIE
13 Pani Bogusława Adamczyk 40.000 zł przyjęty 
22. Wykonanie miejsc postojowych oraz wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynkach Kochanowskiego 1,2 i Reymonta 5
13 Pan Marek Rozmus 52.000 zł przyjęty w ograniczonym zakresie 
23. Budowa oświetlenia i odwodnienia w ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego
13 Pan Wojciech Bachowski 52.000 zł  przyjęty w ograniczonym zakresie
24. Modernizacja parkingu przy ul. Kościelnej 36-40
14 Pan Zbigniew Pyzik 52.000 zł przyjęty w ograniczonym zakresie 
25. Wykonanie zatoki parkingowej na ul. Górnej z wyznaczeniem miejsc dla niepełnosprawnych i stojakami dla rowerów
14 Pan Włodzimierz Gierada 51.680 zł przyjęty 
26. Oświetlenie na terenie ROD nr 1 przy ulicy Kościelnej
14 Pan Marek Stachowicz 40.000 zł  odrzucony
UZASADNIENIE

Zgodnie ze stanowiskiem Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Starachowicach - Stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

27. Przeniesienie placu zabaw i wykonanie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy bloku Armii Krajowej 4
15 Pan Mariusz Konarski 50.000 zł przyjęty 
28. Remont i modernizacja biblioteki szkolnej, czytelni i zaplecza (Szkoła Podstawowa nr 10)
15 Pani Irmina Domagała-Gront 52.000 zł przyjęty 
29. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem (teren przy kotłowni ZEC ulica Najświętszej Marii Panny)
16 Pan Józef Maciąg 52.000 zł odrzucony 
UZASADNIENIE

Zgodnie ze stanowiskiem Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Starachowicach Gmina Starachowice nie powinna realizować inwestycji na terenach nienależących do Gminy.

30. Projekt rewitalizacji obszaru osiedla "Brazylia" obejmującego ulice: Zgodna, Zgodna 8-12, Cmentarna, Sąsiedzka, Cicha, Lachy, Brzozowa
16 Pan Robert Sowula 52.000 zł przyjęty 
31. Wielkie miejskie Święto Rodziny przy parafii Matki Bożej Częstachowskiej w Starachowicach
16 Pan Maciej Myszka 51.715 zł przyjęty 
32. Budowa nawierzchni z kostki brukowej ul. Witodala Lutosławskiego na odcinku pomiędzy ul. Jana Pawła II i ul. Ignacego Paderewskiego
17 Pan Robert Bielejec 51.939 zł przyjęty w zakresie projekt 
33. Projekt drogi osiedlowej zlokalizowanej na Osiedlu Południe w Starachowicach przy ul. Henryka Wieniawskiego
18 Pan Marek Gorzelak 52.000 zł przyjęty 
34. Projekt odwodnienia i remontu ul. Wiejskiej
18 Pani Katarzyna Tatarek 52.000 zł przyjęty 
35. Budowa i remont miejsc parkingowych w rejonie ulicy Prądzyńskiego i Wysockiego
19 Pan Krzysztof Zuba 51.540 zł  przyjęty
36. Przebudowa chodnika i drogi oraz umieszczenie dwóch ławek przy ul. Hauke-Bosaka, na wysokości bloków nr 1 i częściowo nr 5
20 Pan Piotr Babicki 51.455 zł przyjęty 
37. Utwardzenie drogi dojazdowej za pomocą płyt ażurowych (fragment ulicy Sadowej)
22 Pani Maryla Franczyk 52.000 zł  przyjęty w zakresie projekt
38. Remont nawierzchni drogi łącznika między ulicami Turystyczna i Składowa
23 Pan Artur Anduła 52.000 zł  przyjęty w zakresie projekt
Autor: Rafał Piwnik
rafal.piwnik@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję