Menu

Regulamin Budżetu Obywatelskiego 2022

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Starachowice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Budżet Obywatelski jest inicjatywą obywatelską, którą należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Starachowic na wskazane przez mieszkańców projekty zadań do realizacji w roku budżetowym.

2. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty o charakterze lokalnym, które dotyczą realizacji potrzeb mieszkańców miasta Starachowice.

3. W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w zadaniach własnych gminy.

 

Rozdział 2.
Środki finansowe

§ 2.

1. Środki finansowe przewidziane na realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Starachowice na każdy rok budżetowy określa Prezydent Miasta i zatwierdza Rada Miejska.

2. Informację o wysokości środków, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice, tablicy ogłoszeń oraz w lokalnych mediach.

 

Rozdział 3.
Harmonogram realizacji

§ 3.

1. Konsultacje społeczne obejmują Miasto Starachowice – traktowane jako jeden okręg.

2. Prezydent Miasta określi w drodze Zarządzenia harmonogram realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego.

3. W Zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 Prezydent Miasta Starachowice określi:

a.miejsce i termin zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego,

b.termin weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań,

c.termin głosowania na zweryfikowane projekty,

d.termin ogłoszenia wyników głosowania.

4. Informację o działaniach podjętych w związku z realizacją procedury budżetu obywatelskiego Prezydent Miasta opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miejskiego tablicy ogłoszeń oraz w lokalnych mediach.

 

Rozdział 4.
Zgłaszanie projektów

§ 4.

1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta.

2. Propozycję projektu, o którym mowa w ust. 1 składa się na formularzu zgłaszania projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Formularz zgłaszania projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice oraz siedzibie Urzędu Miejskiego Starachowice.

4. Do formularza zgłoszenia zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców Starachowic, którzy ukończyli 16 rok życia.

5. Wypełniony formularz projektu wraz z listą poparcia składa się w wersji pisemnej w Urzędzie Miejskim Starachowice ul. Radomska 45, przesyła pocztą poleconą lub wysyła w wersji elektronicznej na adres: budzet.obywatelski@starachowice. eu.

6. Formularz uznaje się za ważny, jeżeli zostaną wypełnione wszystkie pola zaznaczone jako obowiązkowe.

7. Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie wyznaczonego terminu w harmonogramie konsultacji Budżetu Obywatelskiego nie będą rozpatrywane.

8. Nie dopuszcza się zgłaszania przez mieszkańca miasta więcej niż jednej propozycji projektu lokalnego.

9. Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

10. Koszt zgłoszonego projektu winien uwzględniać koszty dokumentacji projektowej i wykonawstwa wnioskowanego zadania.

11. Wszystkie zgłoszone projekty wpisane zostaną na listę w kolejności wg daty wpływu.

 

Rozdział 5.
Weryfikacja zgłoszonych projektów

§ 5.

1. Zgłoszone przez mieszkańców projekty zadań do budżetu obywatelskiego podlegają weryfikacji, której dokonują właściwe komórki Urzędu Miejskiego Starachowice.

2. Weryfikacja projektów prowadzona jest pod względem: formalnym, prawnym i kosztowym.

3. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera wykaz złożonych projektów, oznaczenie „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdego projektu oraz uzasadnienie rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych.

4. Wnioskodawca, którego projekt został „odrzucony” może wnieść odwołanie od decyzji Komisji Weryfikacyjnej do Prezydenta Miasta w terminie 5 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników weryfikacji na stronie https://obywatelski.starachowice.eu/.

5. Prezydent Miasta odrzuca odwołanie, jeżeli zostało złożone po terminie.

6. Komisja Weryfikacyjna zaprasza wnioskodawcę, który wniósł odwołanie na spotkanie z pracownikiem, który dokonał weryfikacji celem szczegółowego omówienia jej wyników.

7. Ze spotkania Komisja Weryfikacyjna sporządza protokół i przekazuje go Prezydentowi Miasta.

8. Prezydent Miasta po zapoznaniu się z protokołem utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie komisji, jeżeli uzna odwołanie za niezasadne lub zmienia wyniki weryfikacji.

9. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta jest ostateczne.

10. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta wymaga uzasadnienia i podlega publikacji na stronie https://obywatelski.starachowice.eu/.

11. Wyniki weryfikacji merytorycznej przedstawiane są Radzie Miejskiej w Starachowicach oraz poddawane do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta.

12. Listę projektów, o których mowa w ust. 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice, tablicy ogłoszeń oraz w lokalnych mediach.

 

Rozdział 6.
Wybór projektów

§ 6.

1. Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy w głosowaniu powszechnym.

2. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta.

3. Głosowanie odbywa się formie elektronicznej oraz w sposób tradycyjny w Urzędzie Miejskim w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.

4. W miejscu do głosowania udostępnia się opisy wszystkich projektów.

5. Oddanie głosu następuje poprzez:

- wypełnienie elektronicznego formularza, który udostępniony będzie na stronie internetowej, lub

- wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego pobranie karty do głosowania.

6. Procedurę głosowania elektronicznego oraz tradycyjnego określi Prezydent Miasta w drodze Zarządzenia.

7. Osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności może oddać głos: przysyłając wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania listownie na adres Urzędu Miejskiego w Starachowicach lub za pośrednictwem pełnomocnika.

8. Prezydent Miasta określi w formie zarządzenia procedurę głosowania przez osoby niepełnosprawne.

 

§ 7.

1. Wzór karty do głosowania ustala Prezydent Miasta.

2. Na karcie do głosowania umieszcza się tytuły projektów zaopiniowanych pozytywnie wraz z krótkim opisem każdego projektu, z określeniem zgłaszającego oraz informacją jak prawidłowo oddać ważny głos.

3. Kolejność projektów na karcie do głosowania ustala się alfabetycznie.

4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym projekcie na karcie do głosowania.

5. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego projektu lub zaznaczy więcej niż jeden projekt, jego głos zostanie potraktowany jako nieważny.

 

§ 8.

1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania piecze sprawuje Miejska Komisja Wyborcza powołana przez Prezydenta Miasta Starachowice w drodze Zarządzenia.

2. Obliczenie wyników głosowania polega na zsumowaniu liczby ważnych głosów oddanych przez mieszkańców w głosowaniu elektronicznym i tradycyjnym na każdy z projektów.

3. Za przeznaczone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego uznaje się te projekty, które uzyskały najwięcej głosów, a koszt ich realizacji nie przekracza łącznej wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty, w Budżecie Obywatelskim w danym roku budżetowym.

4. Wyniki głosowania podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice, tablicy ogłoszeń oraz lokalnych mediach.

§ 9.

1. Wybrane w głosowaniu przez mieszkańców projekty z największą liczbą głosów w ramach kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski Prezydent Miasta ujmuje w projekcie uchwały budżetowej lub w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta.

2. Prezydent Miasta przedstawia mieszkańcom Miasta Starachowice sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w terminie do końca I kwartału roku następnego, poprzez opublikowanie sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice, tablicy ogłoszeń oraz lokalnych mediach.

 

Autor: Rafał Piwnik
rafal.piwnik@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Menu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję