Opinie o Regulaminie Budżetu Obywatelskiego

Opinia nr 1

Projekt Ogólnomiejski. Pula środków - 250 000zł (projekt ogólnomiejski może zgłosić wnioskodawca pod warunkiem uzyskania poparcia wyrażonego przez co najmniej 50 innych mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat i są zameldowani na stałe lub czasowo na terenie Gminy Starachowice). Mieszkańcy głosują na minimum jeden projekt ogólnomiejski. Wygrywa projekt/y
z największą ilością głosów pozwalające na ich zrealizowanie z zarezerwowanej puli środków na projekt ogólnomiejski).

Osiem okręgów. Pula środków - 1 000 000 zł (projekt zadania publicznego o charakterze lokalnym może być zgłoszony przez wnioskodawcę pod warunkiem uzyskania poparcia wyrażonego przez co najmniej 15 innych mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat i są zameldowani na stałe lub czasowo w granicach jednostki pomocniczej, której zadanie będzie dotyczyć.
Wnioskodawcy składają projekty dotyczące planowanej inwestycji w jednym z 23 obecnych okręgów. W każdym okręgu pula środków wynosi 125 000zł.
Gmina Starachowice zrealizuje zadania publiczne w ośmiu okręgach z największą frekwencją do kwoty 125 000 zł.

Projekty miękkie. Pula środków – tzw. resztówki z realizacji projektu ogólnomiejskiego i projektów w ośmiu okręgach. (projekt zadania publicznego o charakterze lokalnym może być zgłoszony przez wnioskodawcę pod warunkiem uzyskania poparcia wyrażonego przez co najmniej 25 innych mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat i są zameldowani na stałe lub czasowo w granicach jednostki pomocniczej, której zadanie będzie dotyczyć. Wnioskodawcy składają projekty dotyczące planowanych realizacji tzw. zadań miękkich realizowanych na terenie gminy Starachowice.
Maksymalny koszt tzw. zadania miękkiego to kwota 15 000zł.
Gmina zrealizuje maksymalnie trzy takie projekty w roku budżetowym.

Frekwencja w okręgu to ilość wypełnionych kart w głosowaniu elektronicznym, korespondencyjnym
i tradycyjnym na każdy z projektów – oddzielnie dla każdego okręgu miasta.

Proponuję również następujące zapisy w regulaminie :

1. W przypadku zadań publicznych, których realizacja miałaby nastąpić na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym lub stanowiącym własność Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, spółdzielni mieszkaniowych albo wspólnot mieszkaniowych, projekt zadania wymaga wyrażenia zgody tych podmiotów na realizację zadania oraz na przejęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie wykonanego zadania.

Zgoda podmiotów, o której mowa przyjmuje formę oświadczenia i stanowi obligatoryjny załącznik do formularza zgłoszeniowego projektu zadania, o którym mowa w ......
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr ... do Regulaminu.

W przypadku zadań publicznych, których realizacja miałaby nastąpić na terenie szkół lub placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Starachowice, projekt zadania wymaga wyrażenia zgody dyrektora danego podmiotu na realizację zadania.
Zgoda, o której mowa w ust. ..., przyjmuje formę oświadczenia i stanowi obligatoryjny załącznik do formularza zgłoszeniowego projektu zadania, o którym mowa w ...... Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr .... do Regulaminu.

Zmiana ta pozwoli na inwestycję na terenach np. wspólnot mieszkaniowych i pozwoli na przykład zbudować na tych terenach parking czy nowy plac zabaw.

2. Administratorem danych osobowych zebranych podczas realizacji Budżetu Obywatelskiego, zarówno od osób zgłaszających projekty, popierających je, a także biorących udział w głosowaniu, jest miasto Starachowice reprezentowane przez Prezydenta Miasta Starachowice z siedzibą przy ul. Radomskiej 45 w Starachowicach. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego. Każdemu przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe, a podanie ich jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Zapis w związku z RODO

3. Każdy uprawniony mieszkaniec miasta Starachowice może poprzeć więcej niż jeden projekt zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego.

Te zapis sprawi, że glosowanie będzie bardziej atrakcyjne(mieszkańcy będą mogli zagłosować również na inne projekty w innych okręgach, które uznają za rozsądne i potrzebne.

4. Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć środków finansowych przewidzianych na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym okręgu
przykładowy zapis regulaminu:

W przypadku ustalenia po przystąpieniu do realizacji zadania, konieczności poniesienia nakładów na zadanie wybrane w wyniku głosowania w wysokości wyższej od wcześniej oszacowanej wartości kosztorysowej lub stwierdzenia innych nieznanych w dacie oceny zgłoszonego zadania okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację zadania, Prezydent Miasta Starachowice, po konsultacji z wnioskodawcą, samodzielnie:

1. może ograniczyć zakres rzeczowy zadania,
2. może zdecydować o odstąpieniu od realizacji zadania.

Ten zapis sprawi, że nie będzie równych i równiejszych podczas realizacji projektów i poszukiwań nowych środków w budżecie miasta aby zrealizować zwycięski choć źle skosztorysowany projekt.

5. Wszystkie zgłoszone projekty wpisane zostaną na listę w kolejności wg daty wpływu.
Ten zapis sprawi, że nazwy projektów nie będą wymyślane w ten sposób aby otwierały alfabetyczna listę do głosowania.

6. Osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności może oddać głos: przysyłając wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania listownie na adres Urzędu Miejskiego w Starachowicach lub za pośrednictwem pełnomocnika.
Ten zapis będzie swoistym ukłonem w stronę ludzi starszych i niepełnosprawnych, nie pozostanie tez bez wpływu na frekwencję.

7. Za przeznaczone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego uznaje się te projekty, które uzyskały najwięcej głosów z zastrzeżeniem ..... niniejszego Regulaminu, a koszt ich realizacji nie przekracza łącznej wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty w danym okręgu miasta, określonych w Budżecie Obywatelskim w danym roku budżetowym.
Zapis ten pozwoli realizować projekty w ramach przyznanej puli środków na dany okręg.

- Chciałbym również prosić Pana Prezydenta i Radnych Rady Miejskiej o zawarcie dżentelmeńskiej umowy ,ze nie będziecie Państwo wnioskodawcami projektów. I pozwolicie na swobodne decydowanie mieszkańcom Starachowic na co chcieliby przeznaczyć pieniądze przeznaczone na budżet partycypacyjny 2019r.

- Chciałbym również prosić Pana prezydenta o przygotowanie kampanii promocyjnej BO tak aby jak najwięcej mieszkańców mogło wziąć w nim udział(zasady,regulamin,daty głosowań,sposoby glosowań,miejsca głosowań).

- Chciałbym również prosić Pana Prezydenta o zwiększenie środków finansowych przeznaczanych na Budżet Obywatelski o kwotę 50 000zł. (budżet od jego wprowadzenia nie był zwiększany mimo,że budżet Miasta Starachowice na przestrzeni tych lat wyraźnie się zwiększył).

Opracował : Krystian Sadza

 

Autor: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję