Regulamin

 Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Starachowice

(Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/5/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. plik.pdf)

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1


1. Budżet Obywatelski jest inicjatywą obywatelską, którą należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Starachowic na wskazane przez mieszkańców projekty zadań do realizacji w roku budżetowym.
2. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty o charakterze lokalnym, które dotyczą realizacji potrzeb mieszkańców jednego z dwudziestu trzech okręgów miasta i są zlokalizowane wyłącznie w danym okręgu.
3. W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w zadaniach własnych gminy.

 

Rozdział 2.
Środki finansowe

§ 2


1. Środki finansowe przewidziane na realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Starachowice na każdy rok budżetowy określa Prezydent Miasta i zatwierdza Rada Miejska.
2. Każdemu z dwudziestu trzech okręgów miasta określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu zostaje przypisana taka sama kwota.
3. Informację o wysokości środków, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice, tablicy ogłoszeń oraz w lokalnych mediach.

 

Rozdział 3.
Harmonogram realizacji

§ 3

1. Konsultacje społeczne obejmują dwadzieścia trzy okręgi Miasta Starachowice – zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Prezydent Miasta określi w drodze Zarządzenia harmonogram realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego.
3. W Zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 Prezydent Miasta Starachowice określi:
a. harmonogram spotkań z mieszkańcami,
b. miejsce i termin zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego,
c. termin weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań,
d. termin głosowania na zweryfikowane projekty,
e. termin ogłoszenia wyników głosowania.
4. Informację o działaniach podjętych w związku z realizacją procedury budżetu obywatelskiego Prezydent Miasta opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miejskiego tablicy ogłoszeń oraz w lokalnych mediach.

Rozdział 4.
Zgłaszanie projektów

§ 4

1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta.
2. Projekt może dotyczyć wyłącznie okręgu miasta, w którym jest zameldowany zgłaszający mieszkaniec miasta.
3. Propozycję projektu, o którym mowa w ust. 1 składa się na formularzu zgłaszania projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Formularz zgłaszania projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice oraz siedzibie Urzędu Miejskiego Starachowice.
5. Do formularza zgłoszenia zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Starachowic, którzy ukończyli 16 rok życia, i są zameldowani w okręgu w którym przewiduje się realizację projektu.
6. Wypełniony formularz projektu wraz z listą poparcia składa się w wersji pisemnej
w Urzędzie Miejskim Starachowice ul. Radomska 45, przesyła pocztą poleconą
lub wysyła w wersji elektronicznej na adres: budzet.obywatelski@starachowice.eu.
7. Formularz uznaje się za ważny, jeżeli zostaną wypełnione wszystkie pola zaznaczone jako obowiązkowe.
8. Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie wyznaczonego terminu w harmonogramie konsultacji Budżetu Obywatelskiego nie będą rozpatrywane.
9. Nie dopuszcza się zgłaszania przez mieszkańca miasta więcej niż jednej propozycji projektu lokalnego.
10. Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć środków finansowych przewidzianych na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym okręgu.
11. Wszystkie zgłoszone projekty wpisane zostaną na listę w kolejności wg daty wpływu.

 

Rozdział 5.
Weryfikacja zgłoszonych projektów

§ 5

1. Zgłoszone przez mieszkańców projekty zadań do budżetu obywatelskiego podlegają weryfikacji, której dokonują właściwe komórki Urzędu Miejskiego Starachowice oraz Radni Rady Miejskiej w Starachowicach.
2. Weryfikacja projektów prowadzona jest pod względem: formalnym, prawnym
i kosztowym.
3. Wyniki weryfikacji merytorycznej przedstawiane są Radzie Miejskiej w Starachowicach oraz poddawane do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta.
4. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera wykaz złożonych projektów, oznaczenie „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdego projektu oraz uzasadnienie rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych.
5. Listę projektów, o których mowa w ust. 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice, tablicy ogłoszeń oraz w lokalnych mediach.

 

Rozdział 6.
Wybór projektów

§ 6

1. Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy w głosowaniu powszechnym.
2. W przypadku gdy w okręgu wyborczym zgłoszono tylko jeden projekt, który przeszedł pozytywną weryfikację, głosowania w okręgu nie przeprowadza się a zgłoszony projekt uznaje się za przeznaczony do realizacji.
3. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta.
4. Głosowanie odbywa się formie elektronicznej oraz w sposób tradycyjny w wyznaczonych lokalach wyborczych.
5. W miejscu do głosowania udostępnia się opisy wszystkich projektów dla danego okręgu miasta.
6. Oddanie głosu następuje poprzez:
 wypełnienie elektronicznego formularza, który udostępniony będzie na stronie internetowej, po uprzedniej weryfikacji danych osobowych przez system komputerowy (zameldowanie w danym okręgu), lub
 wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (zameldowanie w danym okręgu) i złożeniu podpisu potwierdzającego pobranie karty do głosowania dla danego okręgu.
7. Procedurę głosowania elektronicznego określi Prezydent Miasta w drodze Zarządzenia.
8. Osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności może oddać głos: przysyłając wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania listownie na adres Urzędu Miejskiego w Starachowicach lub za pośrednictwem pełnomocnika.
9. Prezydent Miasta określi w formie zarządzenia procedurę głosowania przez osoby niepełnosprawne.

 

§ 7


1. Wzór karty do głosowania ustala Prezydent Miasta.
2. Na karcie do głosowania umieszcza się tytuły projektów zaopiniowanych pozytywnie wraz z krótkim opisem każdego projektu, z określeniem szacunkowego kosztu ich realizacji oraz informacją jak prawidłowo oddać ważny głos.
3. Kolejność projektów na karcie do głosowania ustala się alfabetycznie.
4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym projekcie na karcie do głosowania.
5. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego projektu lub zaznaczy więcej niż jeden projekty, jego głos zostanie potraktowany jako nieważny.

 

§ 8

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania piecze sprawuje Miejska Komisja Wyborcza powołana przez Prezydenta Miasta Starachowice w drodze Zarządzenia.
2. Obliczenie wyników głosowania polega na zsumowaniu liczby ważnych głosów oddanych przez mieszkańców w głosowaniu elektronicznym i tradycyjnym na każdy z projektów – oddzielnie dla każdego okręgu miasta.
3. Za przeznaczone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego uznaje się te projekty, które uzyskały najwięcej głosów z zastrzeżeniem § 6 ust 2 niniejszego Regulaminu, a koszt ich realizacji nie przekracza łącznej wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty w danym okręgu miasta, określonych w Budżecie Obywatelskim w danym roku budżetowym.
4. Wyniki głosowania podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie ich
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice, tablicy ogłoszeń oraz lokalnych mediach.

 

§ 9


1. Wybrane w głosowaniu przez mieszkańców projekty z największą liczbą głosów
z zastrzeżeniem § 6 ust 2 niniejszego Regulaminu w ramach kwoty przeznaczonej
na Budżet Obywatelski Prezydent Miasta ujmuje w projekcie uchwały budżetowej lub
w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta.
2. Prezydent Miasta przedstawia mieszkańcom Miasta Starachowice sprawozdanie
z realizacji Budżetu Obywatelskiego w terminie do końca I kwartału roku następnego, poprzez opublikowanie sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice, tablicy ogłoszeń oraz lokalnych mediach.

Autor: Rafał Piwnik
rafal.piwnik@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję